Eind vorig jaar heeft de Europese Unie voorstellen (‘VAT in the digital age’) gelanceerd om de btw-regelgeving op belangrijke punten aan te passen. De invoering zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij volgens planning de eerste wijziging al in 2024 ingaat.

Inmiddels wordt duidelijk dat verschillende EU-lidstaten moeite hebben met de ingangsdatum; het Europese Parlement heeft onlangs voorgesteld de invoering met twee jaar uit te stellen.

De belangrijkste wijziging betreft de invoering van een verplichte wijze van factureren op basis van een standaard ‘e-invoice’.  Dit gaat in eerste instantie gelden voor intracommunautaire goederentransacties en intracommunautaire diensten. Alle bedrijven in de EU moeten gaan werken met deze digitale factuur: waar een factuur nu nog uiterlijk de 15e dag volgend op de maand van de transactie moet worden uitgereikt, zal in het nieuwe regime de factuur al binnen twee dagen na afloop van de levering of dienst moeten worden uitgereikt. Deze digitale factuur moet ook digitaal bij de Belastingdienst worden ingediend. De huidige Opgaaf ICP vervalt en wordt vervangen door een andere vorm van digitale rapportage.

Een uitdagende factor is dat EU-lidstaten zelf mogen bepalen of zij deze nieuwe wijze van factureren ook gaan eisen bij andere transacties. Ook wordt verplicht om het bankrekeningnummer (waarmee de transactie wordt betaald) van de afnemer / opdrachtgever op de e-invoice te vermelden.

Al met al heeft dit grote impact op het bedrijfsleven: administratieve systemen moeten in staat zijn om met de nieuwe e-invoice te gaan werken en er moet veel eerder een factuur worden uitgereikt dan nu het geval is.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.